محبت چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند ►▌ رنگارنگ ▌ ◄
سفارش تبلیغ
صبا
►▌ رنگارنگ ▌ ◄

واکنش رضا صادقی؛‌خواننده پاپ کشور به حمله تروریستی مجلس و حرم امام  : بسم الله اگر حریف مایی


نوشته شده در جمعه 96/3/19ساعت 7:1 عصر توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |


فقط یه ایرانی می تونه بشه
حسین اسلامبولچی رئیس شرکت مخابرات آمریکاAT&T
??????????
فقط یه ایرانی می تونه بشه
فرزاد ساعدپناه مدیر فنی YAHOO
??????????
فقط یه ایرانی می تونه بشه
امید کردستانی مدیر ارشد سایت GOOGLE
??????????
فقط یه ایرانی میتونه بشه پرفسور خدادوست اولین و برترین جراح چشم و پیوند قرنیه دنیا
????????????????
فقط یه ایرانی می تونه بشه
پروفسور مجید سمیعی رئیس جراحان مغز جهان در آلمان
??????????
فقط یه ایرانی میتونه بشه پروفسور مجید جمشیدی مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا
??????????
فقط یه ایرانی می تونه بشه
صبا ولدخانی برنده جوانترین کاشف دنیا
??????????
فقط یه ایرانی می تونه بشه
نادر مردانلورئیس اولین شرکت خصوصی پرتاب ماهواره در آمریکا
??????????
فقط یه ایرانی می تونه بشه
انوشه انصاری رئیس موسسه تکنولوژی تل کام
??????????
فقط یه ایرانی می تونه بشه
ماریا خرسند رئیس شرکت اریکسون
??????????
ای ایران همیشه سربلند باشی. 

افتخار کنیم به ایرانی بودنمان و این اندکی از افتخارات کشور عزیزمونه...


نوشته شده در جمعه 96/3/19ساعت 2:25 عصر توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |


به اشتراک بگذارید تا کمی هم از داشته هایمان بدانیم!

? اینجا ایران است.....
بیمارستان نمازی شیراز جزؤ سه بیمارستان برتر دنیا برای پیوند کبد در دنیا

? ا?نجا ا?ران است...
قدرت اول نظام? منطقه

? ا?نجا ا?ران است...
امن تر?ن آسمان منطقه به ?ار? پدافند هوا?? خاتم ا?نب?ا(ص‏)

? ا?نجا ا?ران است...
جزو ب?ست کشور سازنده ناوشکن در دن?ا

? ا?نجا ا?ران است...
دارنده رکورد سر?ع تر?ن اژدر دن?ا(100متر در ثانیه)

? ا?نجا ا?ران است...
شکارگاه پهپاد RQ170 فوق پ?شرفته آمر?کای و ساخت مدل ا?رانی

? ا?نجا ا?ران است...
پرواز موفق پهپاد شاهد برفراز آسمان اسرائ?ل به مدت 3ساعت و عکسبردار? از نقاط فوق محرمانه بدون ه?چ مانع?

? ا?نجا ا?ران است...
?عن? عکس بردار? از خاک ا?ران رو?ا?? برا? آمر?کا و اسرائ?ل!!!

? ا?نجا ا?ران است...
جزو چهار کشور موفق در شب?ه ساز? ح?وان?

? ا?نجا ا?ران است...
دوم?ن کشور برتر دن?ا در تحق?قات مغز و نخاع

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که القاعده, داعش, طالبان که ه?چ, حت? آمر?کا و اسرا??ل هم نمی توانند امن?تش را ب? ثبات کنند

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که تعادل س?اس? منطقه را در دست دارد

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که وقت? م?خواهند با او بجنگند, تک به تک وارد نم?شوند, بلکه بخاطر قدرت ب?حدش 84 کشور متحدأ به او حمله م?کنند و آخر هم پس از 8 سال نم?توانند ?ک وجب از خاکش را اشغال کنند.

? ا?نجا ا?ران است...
جزو ده کشور برتر دن?ا در علوم نانوتکنولوژ?

? ا?نجا ا?ران است...
تنها کشور دست ?افته بر تکنولوژ? هسته ا? بدون کمک کشورها? د?گر

? ا?نجا ا?ران است...
اول?ن کشور سازنده دارو? گ?اه? درمان ام.اس

? ا?نجا ا?ران است...
کشور? که دشمن برا? نابود? اش به ا?ن نت?جه رس?د که با?د خودباور? مردمانش را نابود کند

??هموطن :
داشته ها?مان را دست کم نگیریم

افتخار کنیم به ایرانی بودنمان و این اندکی از افتخارات کشور عزیزمونه...


روز? که دشمن بعث? خرمشهر را گرفت

جسد ب? جان و عر?ان دختر? را به ت?رک بلند? بسته و درآن سو? کارون مقابل چشمان رزمنده ها? ما گذاشته
بودند !


تکاوران ن?رو? زم?ن? ارتش با تقد?م 3 شه?د با?خره آن جسد را پا??ن آوردند !...
سه شه?د برا? " جسد " ?ک دختر ا?ران? !...
??


ناپلئون بناپارت :
اگر ن?م? از لشگر?انم ا?ران? بودند تمام دن?ا را فتح م?کردم ...
??
آدولف ه?تلر :
اگر مهندسان اسلحه ساز من ا?ران? بودند صد سال قبل ازتولدم ناز? دارا? بمب اتم? م?شد .
??
پبامبر اسلام :
روز? مردان? از سرزم?ن پارس به دور تر?ن نقطه ? علم خواهند رس?د
??
چنگیز مغول :
اگر دنبال مردان? هست? که تا پا? خونشان از عهدشان دفاعکنند در سرزم?ن پارس به کاوش بپرداز .
??
اسکندر :
اگر روز? د?د? که فرد? بخاطر کشورش حاضر شده تمامفرزندانش را قربان? کند بدان که آن مرد اهل
امپراطور?پارس است.
??


نوشته شده در جمعه 96/3/19ساعت 2:23 عصر توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |

درد دل یه سرباز با خدا تو سرما...


نوشته شده در جمعه 96/3/19ساعت 1:39 عصر توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |


Design By : Pichak